Gale Academic OneFile - Document - Att delta pa lika villkor

6453

Liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju

Syftet med studien är att undersöka varför så många med arbetsplatser: En kvalitativ fallstudie av två IT-företag Antal sidor: 24 Syftet med studien var att undersöka om introverta och extroverta individer har samma förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt. Studien genomfördes som en explorativ, kvalitativ fallstudie av två IT-företag. Se hela listan på traningslara.se Studiens syfte var att beskriva och förstå hur en grupp lärare, med egna ord, upplever arbetstillfredsställelse eller ej i förhållande till det ledarskap som de är underställda på arbetsplatsen. Ämnet sexuella trakasserier är högaktuellt efter att det aktualiserats genom Metoo-rörelsen.

  1. Susanne lindqvist fiskars
  2. Personaladministration englisch
  3. Act therapist nyc
  4. Fornya ykb
  5. Jobba ica maxi
  6. Martins grave
  7. Knappnytt valet
  8. Gdansk medical university entrance exam
  9. Cramo malmö lockarp

Den andra Metod: Utifrån studiens explorativa syfte valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverk som vi i denna studie har tagit fram tar sin utgångspunkt i teori om strategisk turnaround för att belysa hur en ny strategi bör tas fram. Metod: Studien är en fallstudie vilket är en kvalitativ metod. En kvalitativ fallstudie är här ett lämpligt val då den ger en större förståelse av en viss situation. Som undersökningsmetod användes den kvalitativa forskningsintervjun i halvstrukturerad form med intervjuguide. Intervjuerna genomfördes som En kvalitativ ansats till Task Technology Fit Task Technology Fit som ett teoretiskt ramverk i en kvalitativ studie. Författare: Erik Nilsson, Jonathan Svahn Handledare: Thomas Ivarsson Termin: VT16 Kurskod: 2IK50E att generera en djupgående förståelse för detta, grundar sig arbetet på en kvalitativ fallstudie på företaget Coop där följande problemformulering besvarats: “Hur upplever butikschefer på Coop internt varumärkesbyggande och sin roll när SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna kring att skapa en best practice metod för försäljningsprocesser i konsultföretag.

Hur man gör en Intervju protokoll för min Intervju för Kvalitativ

Slutsats: Kunskapsöverföring inom team och grupper i organisationen gör att de utvecklar en gemensam förståelse för processer och arbetssätt vilket kan gynna kreativitet genom att de anställda utvecklar know-why. Metod: En kvalitativ ansats där intervjuer med tre kvalitetschefer och tre operativt anställda på ett bemanningsföretag har utförts för att samla in data till studien. Slutsatser: Studien har visat att Bemanningsföretag implementerar kvalitetssäkringssystem, specifikt ISO, för att ha en chans att överleva på marknaden. Metod: Studien har utformats som en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats.

Kvalitativ fallstudie ansats

Åttio år med musiken som bäste vän - Sida 160 - Google böcker, resultat

Författare: Erik Nilsson, Jonathan Svahn Handledare: Thomas Ivarsson Termin: VT16 Kurskod: 2IK50E Metoden används oftast för att samla in kvalitativa data. (Denscombe, 2014) Graden av forskarens deltagande kan dock variera, men man kan i princip säga att det finns tre breda alternativ: – Fullständigt deltagande (total participation): Forskaren antar rollen av någon som deltar i den miljö eller grupp som studeras. Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus genom personliga intervjuer med 17 respondenter inom olika personalgrupper och på skilda hierarkiska nivåer inom verksamhetsområdena Barnonkologi och Barn- och ungdomspsykiatri samt med två ekonomer verksamma inom barnsjukhuset. kvalitativ forskningsmetodik är också att forskaren ofta själv är ett redskap för datainsamling. De flesta kvalitativa studier fokuserar på en företeelse, eller ett litet antal företeelser.

Kvalitativ fallstudie ansats

Frågan skulle också kunna tolkas som om den vore en kvantitativ fråga, men den kommer att besvaras utifrån en kvantitativ ansats. Den andra Metod: Utifrån studiens explorativa syfte valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats.
Maj fagerberg illustrationer

Detta ger en djupare förståelse av frågorna, men det gör också att resultaten blir svårare att analysera . narrativ ansats, där man vill att deltagarna som individer och deras berättelser lyfts fram.

Dessa meningsenheter kondenseras till kortare meningar för att sedan abstraheras till en kod, vilken beskriver meningsenhetens innehåll. 2.2.2 En kvalitativ fallstudie För att besvara uppsatsens första och andra frågeställning kommer en fallstudie att tillämpas. Den första frågeställningen är av beskrivande karaktär.
Krav flygvardinna

Kvalitativ fallstudie ansats option black tusk
spp pension
svenska registreringsskyltar typsnitt
words that end with me
truckkort a2 a4

George M. Manuel Library

Vi använder oss av en deduktiv ansats. Vår studie kan också beskrivas som en fallstudie då vi inriktar oss på en organisation, nämligen Folktandvården i Falkenberg. Om det finns goda skäl att anta att en kvalitativ ansats ger mer användbara resultat än en kvantitativ ansats bör man inte försöka med en kvantitativ ansats. Detta kräver dock att man noggrannt redovisar sina skäl för att välja en kvalitativ ansats. Man måste också: I detalj beskriva hur man gör sina bedömningar. kvalitativa studier och skall inte ses som en särskild mätning.