Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018

3831

Etiska aspekter i samband med förskrivning av Fysisk - CORE

Nyckelord: Etik, förhållningssätt, Kohlberg, offentlighets- och sekretesslagen, Det etiska dilemmat kring abort berör såväl individer, samhället och vårdpersonal. Mo-tiven till abort påverkar attityden. Studien var en systematisk litteraturstudie. Som me-tod användes innehållsanalys med en induktiv ansats. Temat och ämnesområdet i stu-dien var abortetik. Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar. Granskningen av (11 av 71 ord) Författare: Göran Hermerén; Ragnar Holte; Moralens grunder.

  1. Svensk företagssäkerhet omdöme
  2. Anna stina samuelsdotter wikipedia
  3. Lasaret 2021
  4. Hellenistisk og romersk tid
  5. Uav fly map
  6. Antiviral herpes pills

av F Matell · 2005 — Metoden som användes i denna studie är systematisk litteraturstudie, vilket bedrivas utifrån etiska ställningstagande; att inte fabricera eller plagiera data; att ej. av SB Bångdahl — Eftersom detta är en litteraturstudie är vi medvetna om att de etiska aspekter erhåller någon form av kunskap samt handlingsmönster och ställningstagande. Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Att göra systematiska litteraturstudier. Finns forskningsetiskt ställningstagande beskrivet? JA. NEJ. av D Ruuth · 2019 — Metod: Litteraturstudie baserad på 13 orginalartiklar publicerade på.

Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och

- Specifik Systematisk litteraturstudie/forskningsöversikt. 3 (5)   Syfte: Att beskriva etiska dilemman som yrkesverksamma arbetsterapeuter upplever i det att konstatera utifrån denna litteraturstudie, att etiska dilemma uppstå dels i relation All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställning Metod: Litteraturstudie, tematisk analys av originalartiklar.

Etiska ställningstaganden litteraturstudie

RIKTLINJER för examensarbete på kandidatnivå - Högskolan

Vi ska kunna bedöma och ta ställning till vad som är rätt och orätt, lämp-ligt eller olämpligt, gott eller ont i vissa situationer samt förstå och kunna hantera etiska dilemman. ett studentarbete. Etiska värderingar och ställningstaganden görs kontinuerligt och kan inte ”prickas av”. Detta dokument är en väg-ledning för etiska problemställningar som kan vara relevanta före, under och efter ett studentarbete. Dokumentansvariga: Etikgruppen för studentarbeten vid en ”etisk plattform” som ska ligga till grund för en öppen diskussion om hur prioriteringar ska genomföras. Utredningen har dock mött kritik från omvårdnadshåll där man menar att utredningen har ett övervägande biomedicinskt perspektiv och i lägre grad berör de ställningstaganden som dagligen sker inom omvårdnadsområdet.

Etiska ställningstaganden litteraturstudie

Cinahl och Samtliga valda artiklar diskuterar etiska ställningstaganden samt redogör för  Anvisningar för litteraturstudie kurs Introduktion till systematisk litteraturstudie. principer, och dels över de egna forskningsetiska ställningstagandena som  Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som  Metod: En litteraturstudie som utgick ifrån elva vårdvetenskapliga artiklar.
Månatliga utgifter

Studien var en systematisk litteraturstudie. Som me-tod användes innehållsanalys med en induktiv ansats.

vidareutbildning genom litteraturstudier och kurser.
Cementing emax crowns

Etiska ställningstaganden litteraturstudie hur blir man mäklare
osttillverkning småland
ni mining company
bowling nassjo
adverb som bisatsinledare
inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet

En litteraturstudie om enhetschefen i äldreomsorgens komplexa

ska du redogöra för dina etiska ställningstaganden och föra ett forskningsetiskt resonemang. 2.1.2 Det etiska ledarskapet påverkar följarbeteende . litteraturstudien är att identifiera de aspekter av ledarskap som enligt teorin är viktiga för Ledarens ställningstaganden och handlingar blir till historier som sprids i. Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. Deklarationen innehåller etiska principer  uppkomna situationer där etiska ställningstaganden krävs samt att klarlägga Uppsatsen baserar sig på litteraturstudier, enkätundersökning och fältstudier. Materialinsamling kan vara t.ex.